Personuppgiftshantering

Lexline AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi använder personuppgifter endast för det ändamål vi har angett och samlar endast in och lagrar information som är nödvändig för det ändamål som angetts. Vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses. Vi ser till att behandlingen av personuppgifter är spårbar och att vi eller våra personuppgiftsbiträden ansvarar för behandlingen. Vi ser vidare till att personuppgifterna är tillgängliga på det sätt vi har angett och att dessa inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas eller förändras. Vi ser även till att personuppgifterna hanteras konfidentiellt. Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla avtalet har tillgång till dem.

En stor del av den behandling av personuppgifter som sker av Lexline AB grundar sig i ingångna avtal med oss. Syftet med behandlingen och sparandet av dina personuppgifter är således att Lexline ska kunna utföra efterfrågade juridiska tjänster.

När du skickar personuppgifter till oss i exempelvis e-postmeddelande för att få juridisk rådgivning ingås ett avtal om rådgivning med Lexline AB. Vi behandlar då dina personuppgifter med ändamålet att fullfölja avtalet.

I övriga fall baseras vår behandling av personuppgifter på samtycke. Genom att kontakta oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder i anledning av din kontakt. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter. De personuppgifter vi vanligen behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster: namn, personnummer, telefonnummer, adress, e-postadress.

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@lexline.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.