Framtidsfullmakt

I samband med ålderdomen eller om du drabbas av en sjukdom eller en olycka kan det vara svårt för dig att ta hand om dig själv och din ekonomi. När du inte längre är förmögen att fatta dina egna beslut utses i normalfallet en god man eller en förvaltare av en myndighet. Framtidsfullmakten är ett alternativ för dig som hellre vill bestämma själv vem som ska fatta besluten som rör dig och din ekonomi när du själv inte längre kan.

Framtidsfullmakten stärker ditt självbestämmande genom att du själv i förväg kan utse en person som du önskar ska företräda dina intressen i samråd med dig.

Ta hjälp av oss på Lexline för att upprätta en framtidsfullmakt som du kan känna dig trygg med.

Kontakta oss

Äktenskapsförord

EEtt äktenskapsförord reglerar fördelningen av makars egendom efter makarnas önskemål. Ni kan själva avgöra hur er egendom ska hanteras i fall av separation eller dödsfall. Oavsett om ni har önskemål om en gemensam eller delad ekonomi och oavsett om äktenskapsförordet författas före eller under äktenskapet är det av stor vikt att dokumentet är juridiskt korrekt för att få den effekt ni önskar.


Varför bör Vi ha ett äktenskapsförord?


Om inget finns skrivet är makars egendom giftorättsgods. Detta innebär att all egendom omfattas av reglerna om hälftendelning vid en separation eller ett dödsfall. Ni kan själva påverka den ekonomiska utgången vid nämnda händelser genom att ni bestämmer vilken egendom som inte ska vara föremål för en hälftendelning. Detta sker genom att ni i ett äktenskapsförord undantar viss eller all egendom såsom enskild egendom.

Skälen till varför makar upprättar ett äktenskapsförord varierar. Det är dock inte helt ovanligt att egendom som har funnits i släkten under längre tid, t.ex. fritidshus och konst samt antikviteter, görs till enskild egendom via äktenskapsförord. Vissa individuella pensionslösningar och aktier i ägarledda företag kan med fördel också innefattas i ett äktenskapsförord.

Ta hjälp av oss för att upprätta ett äktenskapsförord som ni kan känna er trygga med.

Kontakta oss

Samboavtal

Är ni sambor kan ni inte skriva ett äktenskapsförord för att reglera egendomsförhållandena så som makar kan. Däremot kan ni ingå ett samboavtal vari ni kan bestämma hur viss egendom ska fördelas i en bodelning med anledning av separation eller dödsfall.

Ert samboavtal kan bara omfatta er gemensamt förvärvade bostad och bohag, den s.k. samboegendomen. Övrig egendom som ägs av er gemensamt omfattas av reglerna för samägande och kräver ett särskilt dokument för att säkerställa hur stor andel som var och en har rätt till.

Kontakta oss

Samäganderättsavtal

Om två personer eller fler äger egendom tillsammans råder samäganderätt. Samägandet behöver inte vara registrerat hos någon myndighet och det kan avse såväl fast som lös egendom. Genom att upprätta ett samäganderättsavtal får ni möjligheten att dels fundera igenom formera för ert samägande, dels avtala skriftligen om respektive ägarandels storlek. Detta ökar såväl förutsägbarheten i ägandet liksom er trygghet.


Även mellan makar och sambor kan det föreligga samäganderätt till egendom. Det är vanligt förekommande att det råder samägande mellan makar och sambor t.ex. vad gäller bostadsrätter, båtar och bilar. Samäganderätten mellan makarna och samborna kan i dylika fall inte regleras med äktenskapsförord respektive samboavtal utan det kan enbart ske med hjälp av ett samäganderättsavtal. Det kan därför vara lämpligt att upprätta såväl ett samäganderättsavtal i kombination med ett äktenskapsförord respektive ett samboavtal för att det inte ska bli någon felfördelning vid försäljning av egendomen och vid separation eller dödsfall.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer och hjälper er att skapa ett samäganderättsavtal helt efter era önskemål och behov.

Kontakta oss

Bouppteckning samt arvskifte

När någon nära avlider är det mycket att hantera, såväl känslomässigt som praktiskt. Att upprätta en bouppteckning är ett måste med många formella krav.

Bouppteckningen ska upprättas av två personer som har god juridisk och ekonomisk kunskap. Det ställs inget krav på att två jurister måste upprätta bouppteckningen men det kan vara lämpligt eftersom bouppteckningen är underlag för fördelning av såväl aktuellt arv som ett eventuellt framtida arv.

Efter att bouppteckningen blivit godkänd av Skatteverket ska boets tillgångar fördelas mellan arvingarna. Denna fördelning ska dokumenteras i en arvskifteshandling och fungerar som en kvittens för arvingarna.

Låt oss underlätta ditt sorgearbete genom att ta hand om bouppteckningen och/eller arvskiftet. Tjänsten finns tillgänglig för kunder i Östergötlands län. Tjänsten utförs inom ramen för Lexlines systerbolag Lexlife.

Kontakta oss